Reklama

Za pomocą skrótów klawiszowych znacznie upraszczamy wszystkie czynności na komputerze.

Kilka nowych i przydatnych wskazówek w Windows 11.

Kliknij na potrzebnej sekcji. Wyświetlą się wszystkie dostępne skróty.

Skróty klawiaturowe Windows 11

 • Ctrl + X – Wycięcie zaznaczonego elementu.
 • Ctrl + C – Skopiowanie zaznaczonego elementu.
 • Ctrl + V – Wklejenie zaznaczonego elementu.
 • Ctrl + Z – Cofnięcie akcji.
 • Alt + Tab – Przełączenie się między otwartymi aplikacjami.
 • Alt + F4 – Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją.
 • F2 – Zmienianie nazwy wybranego elementu.
 • F3 – Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików.
 • F4 – Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików.
 • F5 – Odświeżanie aktywnego okna.
 • F6 – Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie.
 • F10 – Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji.
 • Alt + F8 – Pokazywanie hasła na ekranie logowania.
 • Alt + Esc – Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte.
 • Alt + Enter – Wyświetlanie właściwości wybranego elementu.
 • Alt + spacja – Otwarcie menu skrótów aktywnego okna.
 • Alt + strzałka w prawo ⇨ – Przejście dalej.
 • Alt + strzałka w lewo ⇦ – Przejdź wstecz.
 • Alt + Page Up – Przejście o jeden ekran w górę.
 • Alt + Page Down – Przejście o jeden ekran w dół.
 • Ctrl + F4 – Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów).
 • Ctrl + A – Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie.
 • Ctrl + D – Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza.
 • Ctrl + E – Otwórz wyszukiwanie (w większości aplikacji).
 • Ctrl + R – Odświeżanie aktywnego okna.
 • Ctrl + Y – Ponowne wykonanie akcji.
 • Ctrl + strzałka w prawo ⇨ – Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu.
 • Ctrl + strzałka w lewo ⇦ – Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu.
 • Ctrl + strzałka w dół ⇩ – Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu.
 • Ctrl + strzałka w górę ⇧ – Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu.
 • Ctrl + Alt + Tab – Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami.
 • Shift + Alt + klawisze strzałek – Gdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku.
 • Ctrl + Shift + klawisze strzałek – Gdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder.
 • Ctrl + klawisze strzałek – Zmiana rozmiaru menu Start, gdy jest otwarte.
 • Ctrl + klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu) + spacja – Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie.
 • Ctrl + Shift z klawiszem strzałki – Zaznaczanie bloku tekstu.
 • Ctrl + Esc – Otwarcie menu Start.
 • Ctrl + Shift + Esc – Otwarcie Menedżera zadań.
 • Ctrl + Shift – Przełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury.
 • Ctrl + spacja – Włączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim.
 • Shift + F10 – Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu.
 • Shift + dowolny klawisz strzałki – Zaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie.
 • Shift + Delete – Usuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza.
 • Strzałka w prawo ⇨ – Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu.
 • Strzałka w lewo ⇦ – Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu.
 • Esc – Zatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania.
 • PrtScn – Wykonanie zrzutu całego ekranu i skopiowanie go do schowka.
 • Windows – Otwarcie lub zamknięcie menu Start.
 • Windows + A – Otwórz szybkie ustawienia. Zaktualizowane w systemie Windows 11.
 • Windows + B – Ustaw fokus na pierwszą ikonę w rogu Paska zadań.
 • Windows + C – Otwórz czat z aplikacji Microsoft Teams. Zaktualizowane w systemie Windows 11.
 • Windows + Shift + C – Otwarcie menu paneli funkcji.
 • Windows + Ctrl + C – Włącz filtry kolorów (najpierw włącz ten skrót w ustawieniach filtru kolorów).
 • Windows + D – Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
 • Windows + E – Otwarcie Eksploratora plików.
 • Windows + F – Otwarcie Centrum opinii i wykonanie zrzutu ekranu.
 • Windows + G – Otwarcie paska Xbox Game Bar po otwarciu gry.
 • Windows + Alt + B – Włącz lub wyłącz funkcję HDR.
 • Windows + H – Uruchomienie dyktowania. Zaktualizowane w systemie Windows 11.
 • Windows + I – Otwarcie obszaru Ustawienia.
 • Windows + J – Ustawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.
 • Windows + K – Otwarcie funkcji Rzutowanie z poziomu szybkich ustawień. Zaktualizowane w systemie Windows 11.
 • Windows + L – Zablokowanie komputera lub przełączenie kont.
 • Windows + M – Minimalizowanie wszystkich okien.
 • Windows + Shift + M – Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.
 • Windows + N – Otwarcie Centrum powiadomień i kalendarza. Zaktualizowane w systemie Windows 11.
 • Windows + O – Zablokowanie orientacji urządzenia.
 • Windows + P – Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.
 • Windows + Ctrl + Q – Otwarcie Szybkiej pomocy.
 • Windows + R – Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
 • Windows + Alt + R – Nagrywanie klipu wideo z fokusem na oknie gry (za pomocą paska Xbox Game Bar).
 • Windows + S – Otwarcie wyszukiwania.
 • Windows + Shift + S – Utworzenie zrzutu części ekranu.
 • Windows + T – Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań.
 • Windows + U – Otwórz ustawienia ułatwień dostępu.
 • Windows + V – Otwarcie historii schowka.
 • Windows + Shift + V – Ustaw fokus na powiadomienie.
 • Windows + W – Otwórz widżety. Zaktualizowane w systemie Windows 11.
 • Windows + X – Otwarcie menu Szybki link.
 • Windows + Y – Przełączanie wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem.
 • Windows + Z – Otwarcie układów przyciągania. Zaktualizowane w systemie Windows 11.
 • Windows + + kropka (.) lub średnik ; – Otwarcie panelu emoji.
 • Windows + przecinek (,) – Chwilowy podgląd na pulpit.
 • Windows + Pause – Otwarcie: Ustawienia > System > Informacje.
 • Windows + Ctrl + F – Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).
 • Windows + cyfra – Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.
 • Windows + Shift + cyfra – Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
 • Windows + Ctrl + cyfra – Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
 • Windows + Alt + cyfra – Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
 • Windows + Ctrl + Shift + cyfra – Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator.
 • Windows + klawisz Tab – Otwarcie widoku zadań.
 • Windows + strzałka w górę ⇧ – Zmaksymalizowanie okna.
 • Windows + Alt + strzałka w górę ⇧ – Przyciąganie okna z fokusem do górnej połowy ekranu. Nowość w systemie Windows 11.
 • Windows + strzałka w dół ⇩ – Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu.
 • Windows + Alt + strzałka w dół ⇩ – Przyciąganie okna z fokusem do dolnej połowy ekranu. Nowość w systemie Windows 11.
 • Windows + strzałka w lewo ⇦ – Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu.
 • Windows + strzałka w prawo ⇨ – Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu.
 • Windows + Home – Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien).
 • Windows + Shift + strzałka w górę ⇧ – Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu.
 • Windows + Shift + strzałka w dół ⇩ – Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości.
 • Windows + Shift + strzałka w lewo ⇦ lub w prawo ⇨ – Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego.
 • Windows + Shift + Spacja – Przechodzenie wstecz przez język i układ klawiatury.
 • Windows + Spacja – Przełączenie języka i układu klawiatury.
 • Windows + Ctrl + spacja – Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe.
 • Windows + Ctrl + Enter – Włączanie Narratora.
 • Windows + plus (+) – Otwarcie Lupy i powiększenie.
 • Windows + minus () – Pomniejszenie Lupy.
 • Windows + Esc – Zamykanie Lupy.
 • Windows + ukośnik (/) – Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME.
 • Windows + Ctrl + Shift + B – Wznawianie pracy komputera osobistego z czarnego lub pustego ekranu.
 • Windows + PrtScn – Zapisywanie zrzutu pełnego ekranu w pliku.
 • Windows + Alt + PrtScn – Zapisywanie zrzutu ekranu przedstawiającego okno gry z fokusem na pliku (przy użyciu paska Xbox Game Bar).
 • F4 – Wyświetlanie elementów na aktywnej liście.
 • Ctrl + Tab – Przechodzenie między kartami do przodu.
 • Ctrl + Shift + Tab – Przechodzenie między kartami do tyłu.
 • Ctrl + cyfra (1–9) – Przejście do danej karty.
 • Tab – Przechodzenie między opcjami do przodu.
 • Shift + Tab – Przechodzenie między opcjami do tyłu.
 • Alt + zaznaczona litera – Wykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą.
 • Spacja – Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.
 • Backspace – Otwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz.
 • Klawisze strzałek – Wybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji.
 • Alt + D – Wybranie paska adresu.
 • Ctrl + E – Wybranie pola wyszukiwania.
 • Ctrl + F – Wybranie pola wyszukiwania.
 • Ctrl + N – Otwarcie nowego okna.
 • Ctrl + W – Zamknięcie aktywnego okna.
 • Ctrl + kółko przewijania myszy – Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów.
 • Ctrl + Shift + E – Wyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu.
 • Ctrl + Shift + N – Utworzenie nowego folderu.
 • Num Lock + gwiazdka (*) – Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu.
 • Num Lock + klawisz plus (+) – Wyświetlanie zawartości wybranego folderu.
 • Num Lock + klawisz minus () – Zwinięcie wybranego folderu.
 • Alt + P – Wyświetlanie panelu podglądu.
 • Alt + Enter – Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.
 • Alt + strzałka w prawo ⇨ – Wyświetlanie następnego folderu.
 • Alt + strzałka w górę ⇧ – Wyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
 • Alt + strzałka w lewo ⇦ – Wyświetlanie poprzedniego folderu.
 • Backspace – Wyświetlanie poprzedniego folderu.
 • Strzałka w prawo ⇨ – Wyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu.
 • Strzałka w lewo ⇦ – Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
 • End – Wyświetlanie dołu aktywnego okna.
 • Home – Wyświetlanie góry aktywnego okna.
 • F11 – Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna.
 • Windows + Tab – Otwarcie widoku zadań.
 • Windows + Ctrl + D – Dodawanie pulpitu wirtualnego.
 • Windows + Ctrl + strzałka w prawo ⇨ – Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z prawej strony.
 • Windows + Ctrl + strzałka w lewo ⇦ – Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z lewej strony.
 • Windows + Ctrl + F4 – Zamknięcie używanego pulpitu wirtualnego.
 • Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań – Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie nowego okna aplikacji.
 • Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań – Otwarcie aplikacji jako administrator.
 • Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań – Wyświetlenie menu okna aplikacji.
 • Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadań – Wyświetlenie menu okna grupy.
 • Ctrl + kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadań – Przełączanie między oknami należącymi do grupy.
 • Ctrl + C (lub Ctrl + Insert) – Skopiowanie zaznaczonego tekstu.
 • Ctrl + V (lub Shift + Insert) – Wklejenie zaznaczonego tekstu.
 • Ctrl+ M – Wchodzenie do trybu oznaczania.
 • Alt + klawisz wyboru – Rozpoczęcie zaznaczania w trybie bloku.
 • Klawisze strzałek – Przesunięcie kursora w określonym kierunku.
 • Page up – Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę.
 • Page down – Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół.
 • Ctrl + Home (tryb oznaczania) – Przeniesienie kursora na początek buforu.
 • Ctrl+ End (tryb oznaczania) – Przeniesienie kursora na koniec buforu.
 • Ctrl + strzałka w górę ⇧ – Przejście w górę o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.
 • Ctrl + strzałka w dół ⇩ – Przejście w dół o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.
 • Ctrl + Home – Przeniesienie okienka ekranu na górę buforu (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej strony kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).
 • Ctrl + End – Przeniesienie okienka ekranu do wiersza polecenia (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej prawej kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).
Reklama