Reklama

Za pomocą skrótów klawiszowych znacznie upraszczamy wszystkie czynności na komputerze.

Kilka nowych i przydatnych wskazówek.

Skróty klawiaturowe w Windows 11: Tutaj.

Wirtualne pulpity

Dzięki nowym skrótom możemy w prosty sposób tworzyć, zamykać wirtualne pulpity, a także swobodnie się pomiędzy nimi przenosić.

 • Windows Key + Ctrl + D – stwórz nowy wirtualny pulpit (i automatycznie się do niego przenieś)
 • Windows Key + Ctrl + F4 – zamknij obecnie używany wirtualny pulpit
 • Windows Key + Ctrl + strzałka w lewo/w prawo – przełączanie się pomiędzy utworzonymi wirtualnymi pulpitami

Otwarte okna

Windows Key + strzałka w górę/dół/lewo/prawo – w ten sposób możemy „przycinamy” otwarte okno. Kombinacja: Windows Key + strzałka w lewo przytnie nasze okno o połowę i przesunie je na lewą stronę ekranu. Jeśli następnie naciśniemy Windows Key + strzałka w górę, nastąpi kolejne pomniejszenie, a samo okienko wyląduje w prawym górnym rogu.
Jeżeli chcemy zminimalizować okienko naciskamy Windows Key + strzałka w dół + strzałka w dół (dla okien o maksymalnym rozmiarze) lub Windows Key + strzałka w dół (dla okien o niepełnym rozmiarze). Przy próbie maksymalizacji, skrót wykorzystuje strzałkę w górę.

Wiersz poleceń

Aktywacja: Właściwości → Opcje → Włącz skróty klawiszowe z klawiszem Ctrl.
Ctrl + C – kopiowanie tekstu w wierszu poleceń. Do tej pory skrót ten przypisany był do komendy BREAK. Całość funkcjonuje obecnie na lekko zmienionych zasadach – jeżeli mamy zaznaczony jakiś tekst, pierwsze naciśnięcie Ctrl + C spowoduje jego skopiowanie, a dopiero drugie rozpocznie nowy wiersz. Jeżeli niczego nie zaznaczyliśmy, wszystko działa tak jak poprzednio.

Ctrl + V – wklejanie skopiowanego tekstu do wiersza poleceń.

Ctrl + M – uruchomienie tak zwanego „Marked Mode”. Po aktywacji możemy w oknie wiersza poleceń swobodnie przesuwać kursor przy pomocy strzałek góra/dół/lewo/prawo

Ctrl + PageUp/Ctrl + Page Down – przewijanie wiersza poleceń

Zarządzanie aktywnymi oknami

Windows Key + Tab – uruchamia przegląd wszystkich otwartych aplikacji.

I inne (stare, ale przydatne) skróty

 • F1: Pomoc
 • CTRL+ESC: otwieranie menu Start
 • ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami
 • ALT+F4: zamykanie programu
 • SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu
 • Logo systemu Windows+L: blokowanie komputera (bez użycia klawiszy CTRL+ALT+DELETE)

Kombinacje klawiszy programów systemu Windows

 • CTRL+C: kopiowanie
 • CTRL+X: wycinanie
 • CTRL+V: wklejanie
 • CTRL+Z: cofanie
 • CTRL+B: pogrubienie
 • CTRL+U: podkreślenie
 • CTRL+I: kursywa

Kombinacje modyfikatorów klawiaturowych i kliknięć myszą dla obiektów powłoki

 • SHIFT+kliknięcie prawym przyciskiem myszy: wyświetlanie menu skrótów z poleceniami alternatywnymi
 • SHIFT+dwukrotne kliknięcie: uruchamianie domyślnego polecenia alternatywnego (drugie polecenie w menu)
 • ALT+dwukrotne kliknięcie: wyświetlanie właściwości
 • SHIFT+DELETE: natychmiastowe usuwanie elementu bez umieszczania go w Koszu

Ogólne polecenia uruchamiane tylko za pomocą klawiatury

 • F1: uruchamianie Pomocy systemu Windows
 • F10: uaktywnianie opcji paska menu
 • SHIFT+F10: otwieranie menu skrótów dla zaznaczonego elementu (równoznaczne z kliknięciem obiektu prawym przyciskiem myszy)
 • CTRL+ESC: otwieranie menu Start (aby wybrać element, należy użyć klawiszy strzałek)
 • CTRL+ESC lub ESC: wybieranie przycisku Start (aby wybrać pasek zadań, należy nacisnąć klawisz TAB; aby wyświetlić menu kontekstowe, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F10)
 • CTRL+SHIFT+ESC: otwieranie Menedżera zadań systemu Windows
 • ALT+STRZAŁKA W DÓŁ: otwieranie pola listy rozwijanej
 • ALT+TAB: przełączanie do innego uruchomionego programu (aby wyświetlić okno przełączania między zadaniami, należy przytrzymać wciśnięty klawisz ALT, a następnie nacisnąć klawisz TAB)
 • SHIFT: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SHIFT przy wkładaniu dysku CD-ROM umożliwia pominięcie funkcji automatycznego uruchamiania
 • ALT+SPACJA: wyświetlanie menu systemowego okna głównego (menu systemowe umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna oraz zmienianie jego rozmiaru)
 • ALT+- (ALT+myślnik): wyświetlanie menu systemowego okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego (menu systemowe okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna podrzędnego oraz zmienianie jego rozmiaru)
 • CTRL+TAB: przełączanie do następnego okna podrzędnego programu interfejsu dokumentu wielokrotnego
 • ALT+podkreślona litera w menu: otwieranie menu
 • ALT+F4: zamykanie bieżącego okna
 • CTRL+F4: zamykanie bieżącego okna interfejsu dokumentu wielokrotnego
 • ALT+F6: przełączanie między oknami tego samego programu (kiedy na przykład jest wyświetlane okno dialogowe Znajdowanie Notatnika, naciśnięcie klawiszy ALT+F6 umożliwia przełączanie między oknem dialogowym Znajdowanie a oknem głównym Notatnika)

Skróty dotyczące obiektów powłoki i ogólne skróty folderów oraz Eksploratora Windows

Przy zaznaczonym obiekcie:

 • F2: zmienianie nazwy obiektu
 • F3: znajdowanie wszystkich plików
 • CTRL+X: wycinanie
 • CTRL+C: kopiowanie
 • CTRL+V: wklejanie
 • SHIFT+DELETE: natychmiastowe usuwanie zaznaczenia bez przenoszenia go do Kosza
 • ALT+ENTER: otwieranie właściwości zaznaczonego obiektu

Ciekawe:

Standardy Wi-Fi. Co wybrać?

Czym różnią się popularne standardy Wi-Fi.   Co to jest Wi-Fi?   Wi-Fi – potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji...

Aby skopiować plik

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL podczas przeciągania pliku do innego folderu.

Aby utworzyć skrót

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisze CTRL+SHIFT podczas przeciągania pliku na pulpit lub do folderu.

Ogólne operacje sterowania folderami i skrótami

 • F4: zaznaczanie pola Przejdź do innego folderu i przenoszenie pozycji pola w dół (jeśli pasek narzędzi w Eksploratorze Windows jest aktywny)
 • F5: odświeżanie bieżącego okna
 • F6: przechodzenie między okienkami Eksploratora Windows
 • CTRL+G: otwieranie narzędzia przechodzenia do folderu (tylko w Eksploratorze systemu Windows 95)
 • CTRL+Z: cofanie ostatniego polecenia
 • CTRL+A: zaznaczanie wszystkich elementów w bieżącym oknie
 • BACKSPACE: przełączanie do folderu nadrzędnego
 • SHIFT+kliknięcie przycisku Zamknij: w przypadku folderów zamykanie bieżącego folderu i wszystkich folderów nadrzędnych

Sterowanie drzewem Eksploratora Windows

 • * (klawiatura numeryczna): rozwijanie wszystkich pozycji poniżej bieżącego zaznaczenia
 • + (klawiatura numeryczna): rozwijanie bieżącego zaznaczenia
 • – (klawiatura numeryczna): zwijanie bieżącego zaznaczenia
 • STRZAŁKA W PRAWO: rozwijanie bieżącego zaznaczenia (jeśli nie jest rozwinięte) — w przeciwnym wypadku przechodzenie do pierwszego obiektu podrzędnego
 • STRZAŁKA W LEWO: zwijanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) — w przeciwnym wypadku przechodzenie do obiektu nadrzędnego

Sterowanie właściwościami

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: przechodzenie między kartami właściwości

Skróty dotyczące ułatwień dostępu

 • Pięciokrotne naciśnięcie klawisza SHIFT: włączanie lub wyłączanie funkcji Klawisze Trwałe
 • Naciśnięcie i przytrzymanie prawego klawisza SHIFT przez osiem sekund: włączanie lub wyłączanie funkcji Klawisze Filtru
 • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza NUM LOCK przez pięć sekund: włączanie lub wyłączanie funkcji Klawisze Przełączające
 • Lewy ALT+lewy SHIFT+NUM LOCK: włączanie lub wyłączanie funkcji Klawisze Myszy
 • Lewy ALT+lewy SHIFT+PRINT SCREEN: włączanie lub wyłączanie wysokiego kontrastu

Klawisze klawiatury Microsoft Natural Keyboard

 • Logo systemu Windows: menu Start
 • Logo systemu Windows+R: okno dialogowe Uruchamianie
 • Logo systemu Windows+M: minimalizowanie wszystkiego
 • SHIFT+logo systemu Windows+M: cofanie minimalizowania wszystkiego
 • Logo systemu Windows+F1: Pomoc
 • Logo systemu Windows+E: Eksplorator Windows
 • Logo systemu Windows+F: znajdowanie plików lub folderów
 • Logo systemu Windows+D: minimalizowanie wszystkich otwartych okien i wyświetlanie pulpitu
 • CTRL+logo systemu Windows+F: znajdowanie komputera
 • CTRL+logo systemu Windows+TAB: przenoszenie fokusu między menu Start, paskiem narzędzi Szybkie uruchamianie i paskiem zadań (aby przenieść fokus na elementy paska narzędzi Szybkie uruchamianie i paska zadań, należy użyć klawisza STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO)
 • Logo systemu Windows+TAB: cykliczne przechodzenie między przyciskami paska zadań
 • Logo systemu Windows+Break: okno dialogowe Właściwości systemu
 • Klawisz aplikacji: wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu

Klawiatura Microsoft Natural Keyboard z zainstalowanym oprogramowaniem IntelliType

 • Logo systemu Windows+L: wylogowanie z systemu Windows
 • Logo systemu Windows+P: uruchamianie Menedżera wydruku
 • Logo systemu Windows+C: otwieranie Panelu sterowania
 • Logo systemu Windows+V: uruchamianie Schowka
 • Logo systemu Windows+K: otwieranie okna dialogowego Właściwości klawiatury
 • Logo systemu Windows+I: otwieranie okna dialogowego Właściwości myszy
 • Logo systemu Windows+A: uruchamianie opcji ułatwień dostępu (jeśli są zainstalowane)
 • Logo systemu Windows+SPACJA: wyświetlanie listy klawiszy skrótów oprogramowania Microsoft IntelliType
 • Logo systemu Windows+S: włączanie lub wyłączanie funkcji CAPS LOCK

Polecenia w oknach dialogowych uruchamiane za pomocą klawiatury

 • TAB: przechodzenie do następnego formantu w oknie dialogowym
 • SHIFT+TAB: przechodzenie do poprzedniego formantu w oknie dialogowym
 • SPACJA: klikanie przycisku (jeśli bieżący formant jest przyciskiem), zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru (jeśli bieżący formant jest polem wyboru) albo wybieranie opcji (jeśli bieżący formant jest opcją)
 • ENTER: klikanie wybranego przycisku (przycisku z konturem)
 • ESC: klikanie przycisku Anuluj
 • ALT+podkreślona litera elementu okna dialogowego: przechodzenie do odpowiedniego elementu

Źródło: Microsoft

Skróty klawiaturowe w Windows 11: Tutaj.

Reklama